The value of ultrasound in diagnosing metastatic internal mammary lymph nodes in preoperative breast cancer

Xiaohui Ji, Kexin Shi, Juanjuan Li, Mengying Wei, Zhikun Liu, Jianxia Xu