Value of contrast-enhanced ultrasound area ratio in identifying benign and malignant small breast masses

Wei Wang, Yan Zheng, Xiao-Feng Wu, Dan Zhao, Li-Zhu Hou, Fei Shi, Jin-Jin Liu, Feng-Lin Dong