Comparison of indocyanine green fluorescence and methylene blue dye in the detection of sentinel lymph nodes in breast cancer

Zhenghui Wang, Yangyang Cui, Mingjie Zheng, Han Ge, Yue Huang, Jinghui Peng, Hui Xie, Shui Wang