The correlation between blood lipids and clinicopathological features of breast cancer in young females

Wei Jin, Benjie Shan, Hu Liu, Wenjuan Li, Qianyu Zhang, Shoubing Zhou, Dandan Hu, Yueyin Pan