Updates in the advances of sporadic medullary thyroid carcinoma: from the molecules to the clinic

Yanhua Bai, Dongfeng Niu, Qian Yao, Dongmei Lin, Kennichi Kakudo