The role of multimodal ultrasonic flow imaging in Thyroid Imaging Reporting and Data System (TI-RADS) 4 nodules

Libo Zhang, Junyi Gu, Yuxin Zhao, Min Zhu, Jing Wei, Bo Zhang