Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach in a patient with Class III goitre (operative steps and video)

Zeyang Liu, Zan Li, Xiaowei Peng, Bo Zhou, Chunliu Lv, Liang Yi, Hui Li, Wen Peng, Zhiyuan Wang, Jigang Li