Clinical value of CTLA4 combined with clinicopathological factors in evaluating the prognosis of breast cancer

Junyi Wu, Lei Li, Jiayi Chen, Yuan Liu, Junming Xu, Zhihai Peng