Changing patterns of thyroid cancer in different stages of Universal Salt Iodization in Peking Union Medical College Hospital, 1986–2018

Ziyang Zeng, Kang Li, Weiming Kang, Jianchun Yu, Xianze Wang, Zimu Zhang, Juan Sun, Siwen Ouyang