Chemotherapeutic efficacy of cucurmosin for pancreatic cancer as an alternative of gemcitabine: a comparative metabolomic study

Binbin Wei, Congfei Wang, Tianhong Teng, Pengfei Guo, Minghuang Chen, Feng Xia, Huili Liu, Jieming Xie, Jianghua Feng, Heguang Huang