Mammary hamartoma: is ultrasound-guided vacuum-assisted breast biopsy sufficient for its treatment?

Huayu Hu, Mengke Zhang, Yuan Liu, Xi-Ru Li, Gang Liu, Zhili Wang