Clinical and pathological response to neoadjuvant chemotherapy with different chemotherapy regimens predicts the outcome of locally advanced breast cancer

Shicong Tang, Ke Wang, Kai Zheng, Jiadong Liu, Hengyu Zhang, Mingjian Tan, Hongwan Li, Huimeng Li, Xin Tan, Dequan Liu, Rong Guo