Combination of anterior superior mesenteric vein-first and right posterior superior mesenteric artery-first approaches for uncinate process dissection in minimally invasive pancreaticoduodenectomy

Ronggui Lin, Xianchao Lin, Fengchun Lu, Yuanyuan Yang, Congfei Wang, Haizong Fang, Shi Wen, Yanchang Chen, Heguang Huang