Internal carotid artery injury in the endoscopic transsphenoidal surgery for pituitary adenoma: an uncommon case and literature review

Xiaohai Liu, Ming Feng, Congxin Dai, Xinjie Bao, Kan Deng, Yong Yao, Renzhi Wang