The impact of EGFR gene polymorphisms on the response and toxicity derived from neoadjuvant chemotherapy for breast cancer

Yan Wang, Ziping Wu, Liheng Zhou, Jinglu Lu, Yaohui Wang, Yanping Lin, Shuguang Xu, Yumei Ye, Jing Peng, Jie Zhang, Wenjin Yin, Jinsong Lu