Correlation between thyroid autoantibodies and the risk of thyroid papillary carcinoma

Xuyang Peng, Xi Zhu, Feng Cheng, Bin Zhou, Xiaohua Zhu, Lei Zhu