Reconstruction of the chest wall in locally advanced breast cancer with multi-disciplinary cooperation: a case report of mesh repair plus TRAM combined with DIEP chest wall reconstruction

Shengchao Huang, Pu Qiu, Yuanqi Zhang, Jianwen Li, Weizhang Chen, Baoying Chen, Zhu Liang, Zhongzeng Liang, Kangwei Luo, Baoyi Huang