The expression and meaning of CD68, CD163, CD57, and IgG4 in granulomatous globular mastitis

Cheng Kong, Chaojie Zhang, Yaqin Wu, Zheng Zeng, Hong Yu, Jie Zeng, Shanshan Lei, Jie He, Peizhi Fan