Synergic effects of histology subtype, lymph node metastasis, and distant metastasis on prognosis in differentiated thyroid carcinoma using the SEER database

Ling Zhou, Qianqian Li, Sichao Chen, Yihui Huang, Wei Wei, Chao Zhang, Min Wang, Wei Zhou, Wen Zeng, Zeming Liu, Liang Guo