Identification of key differentially expressed genes between ER-positive/HER2-negative breast cancer and ER-negative/ HER2-negative breast cancer using integrated bioinformatics analysis

Siyuan Gan, Haixia Dai, Rujia Li, Wang Liu, Ruifang Ye, Yanping Ha, Xiaoqing Di, Wenhua Hu, Zhi Zhang, Yanqin Sun