The analysis of differential diagnosis of benign and malignant thyroid nodules based on ultrasound reports

Shumei Miao, Mang Jing, Rongrong Sheng, Dai Cui, Shan Lu, Xin Zhang, Shenqi Jing, Xiaoliang Zhang, Tao Shan, Hongwei Shan, Tingyu Xu, Bing Wang, Zhongmin Wang, Yun Liu