U-shaped strap muscle flap for difficult thyroid surgery

How-Yun Ko, I-Cheng Lu, Pi-Ying Chang, Ling-Feng Wang, Che-Wei Wu, Wing-Hei Viola Yu, Tzer Zen Hwang, Chien Chung Wang, Tzu-Yen Huang, Feng-Yu Chiang