Therapeutic efficacy of two surgical methods on the secondary hyperparathyroidism

Chao Gu, Zhenyu Ye, Yanan Wang, Qin Wang, Jie Qi, Jianhua Chen, Shan Chen, Zekuan Xu