Transcriptome analysis and functional identification of adipose-derived mesenchymal stem cells in secondary lymphedema

Qinqin Xiang, Fen Xu, Yunzhu Li, Xuanyu Liu, Qianlong Chen, Jiuzuo Huang, Nanze Yu, Ziyi Zeng, Meng Yuan, Qixu Zhang, Xiao Long, Zhou Zhou