AQP2 as a diagnostic immunohistochemical marker for pheochromocytoma and/or paraganglioma

Dongfeng Niu, Yanhua Bai, Qian Yao, Lixin Zhou, Xiaozheng Huang, Chen Zhao