Comparing LigasureTM Exact dissector with other energy devices in total thyroidectomy: a pilot study

Theodosios S. Papavramidis, Ioannis Pliakos, Angeliki Chorti, Stavros Panidis, George Kotsovolis, Veronica Stelmach, Dimitris Koutsoumparis, Sohail Bakkar, Antonios Michalopoulos