A systematic surgical approach for the treatment of idiopathic granulomatous mastitis: a case series

Xiaohui Zhang, Yan Li, Yidong Zhou, Deshun Liu, Linlin Chen, Kunying Niu, Qiang Sun, Hanyuan Huang