Risk model and risk stratification to preoperatively predict central lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma

Xiao Luo, Jianwei Wang, Min Xu, Xuebin Zou, Qingguang Lin, Wei Zheng, Zhixing Guo, Anhua Li, Feng Han