Modified radical mastectomy for anterior thoracic nerve and intercostobrachial nerve protection (case report)

Shengchao Huang, Pu Qiu, Weizhang Chen, Yuanqi Zhang, Kangwei Luo, Jianwen Li