Immunohistochemistry biomarker TP53 expression predicts the survival of thymomas

Dongliang Bian, Liting Zhao, Xuelin Zhang, Fanzhen Lv, Zhenghong Zhu, Hui Qiu, Huibiao Zhang