Spontaneous rupture of an unscarred uterus with an intact amniotic sac extrusion and fetal leg entrapment at 28 gestational weeks: a case report

Wen-Xi Tan, Xue-Jiao Lv, Rui-Qi Yang, Ben-Zheng Zhao, Jun-Yu Chen, Shan Wu, Yan-Hui Zhao, Man-Hua Cui