A dumbbell spinal mass derived from ectopic thyroid

Shiyuan Han, Fei Xie, Yongning Li, Yan You, Zhimin Li, Xin Wang, Jun Gao